วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุม หารือแนวทางการจัดทำ แผนการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุม หารือแนวทางการจัดทำ แผนการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี