วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเข้าศึกษาดูงาน บริษัท นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการฯ ประมาณ 6,000 ล้านบาท การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการเข้าศึกษาดูงาน บริษัท นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการฯ ประมาณ 6,000 ล้านบาท การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ
ในการนี้วิทยาลัยฯ โดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รวมถึงหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ ในอันที่จะเป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเองภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี