วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการเรื่องการจัดศูนย์สอบรองรับซอฟต์พาวเวอร์ ด้านอาหาร ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการเรื่องการจัดศูนย์สอบรองรับซอฟต์พาวเวอร์ ด้านอาหาร ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒