วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA สู่สถานศึกษา (แบบออนไลน์)

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA สู่สถานศึกษา (แบบออนไลน์) และครูผู้ปฏิบัติ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – นายอำนาจ ทองแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์, หมวดวิชาสวิชาวิทยาศาสตร์, หมวดวิชาภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน