วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นาย สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นาย สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ