วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาใน สปป.ลาว (ระยะที่ ๒)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาใน สปป.ลาว (ระยะที่ ๒) ในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นี้ โดยมี นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ นำเสนอรวมถึงการจัดบูธนิทรรศการ CVM และ Excellent Center เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี