วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง นำโดย นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอใน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง นำโดย นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอใน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)” ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. พร้อมนำเสนอคุณภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมของสถานศึกษา, ด้านการบริหารจัดการภายใต้สถานศึกษา, ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา, ด้านผู้บริหาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ โดยหัวหน้าแผนกวิชาหรือผู้แทนแผนกวิชา งานหัวหน้าแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2
และลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล