วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญประชุมคณะกรรมการมาตรฐานที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เชิญประชุมคณะกรรมการมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ สมศ. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช ดำเนินโครงการโดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา