วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะหัวหน้างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะหัวหน้างานและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานดำเนินการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช