วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามผมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามผมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี และเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2