วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อม #โครงการทวิวุฒิไทยจีน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อม #โครงการทวิวุฒิไทยจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2