วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก ร่วมกับคณะกรรมการ มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2