วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี