วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี