วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมทักษะผู้เรียน ผู้สอน Up Skill Re Skill New Skill การเขียนโปรแกรมผ่านสื่อการเรียนรู้ LEGO EDUCATION SPIKE PRIME พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสถิรดา โฮมหงษ์
ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมทักษะผู้เรียน ผู้สอน Up Skill Re Skill New Skill การเขียนโปรแกรมผ่านสื่อการเรียนรู้ LEGO EDUCATION SPIKE PRIME พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี