วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ DIGITAL MANAGEMENT TRAINING BASE วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. คณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ณ DIGITAL MANAGEMENT TRAINING BASE วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี