วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน)

วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ได้มอบหมายให้ นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน) ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะทาง และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายหาทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ของผู้ฝึกอบรมได้มีอาชีพ เกิดรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว โดยมีหลักสูตร ดังนี้ ๑. กระเป๋าผ้าพื้นเมือง ๒. หมวกจากผ้าพื้นเมือง ๓. เนคไท ๔. ผ้าสไบ ๕. ผ้ารองจาน ๖. กล่องทิชชู ๗. กระเป๋าหูรูด ๘. เสื้อเชิ้ตสตรี ๙. ผ้าซิ่นป้าย และ ๑๐. พวงกุญแจไหบ้านเชียง ณ ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี