วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี และ นายเอกรัตน์ นงนวล ครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์หมวดสมรรถนะวิชาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย – จีน ๒๑๐ สาขา

วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี และ นายเอกรัตน์ นงนวล ครูประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบทเรียนออนไลน์หมวดสมรรถนะวิชาชีพ โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย – จีน ๒๑๐ สาขา (นำร่องระยะที่ ๑ จำนวน ๑๙ สาขาวิชา) พร้อมเปิดป้ายโครงการระหว่างสถานศึกษา และ บริษัท การศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป จำนวน ๓ แห่ง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนั้น ได้เป็นวิทยาลัยฯ นำร่องพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
—————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี