วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องกำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีมอบพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร คณะวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องกำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีมอบพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีมอบพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒