วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือแบ่งหน้าที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒