วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและเตรียมข้อมูลสำหรับเข้ารับการประเมินภายนอก ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและเตรียมข้อมูลสำหรับเข้ารับการประเมินภายนอก ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3