วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/XX3GzMU19G3qxcve9
วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และ ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาธุรกิจการบิน ตลอดจนการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี