วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Surveillance system: bss) ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (Behavioral Surveillance system: bss) ประจำปี ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมจันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี