รายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลชนะเลิศ
– ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รางวัลชนะเลิศ
– เทคโนโลยีเครือข่าย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐
ณ ห้องปฏิบัตรการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี