รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)