ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี ไทย-จีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนและเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน สำหรับครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและหลักสูตรอบรมภาษา จีนตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ Central Group ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี ไทย-จีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนและเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน สำหรับครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและหลักสูตรอบรมภาษา จีนตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ Central Group ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี