ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน ๑๕ คน ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย 安徽职业技术学院 (Anhui Vocational and Technical College)

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับชั้น ปวส. ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน ๑๕ คน ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย 安徽职业技术学院 (Anhui Vocational and Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการและคณะได้เข้าร่วมสัมมนา พูดคุย แลกเปลี่ยน ด้านการจัดการศึกษาร่วมกันกับคณะผู้บริหารระดับสูงของอาชีวศึกษาอันฮุย พร้อมกับลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองที่พิพิธภัณฑ์อันฮุย
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี