ภาพบรรยากาศ “โครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

ภาพบรรยากาศ “โครงการ รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร”
วิทยากรโดย ร้อยตำรวจโท ราชวัติ อุปการ ตำรวจจราจรจังหวัดอุดรธานี
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี