ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ และความรู้พื้นฐานการประเมินตามสภาพจริง

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ และความรู้พื้นฐานการประเมินตามสภาพจริง ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Yr59pYNS8ehhbxW77