ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบปะพูดคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและนักเรียน นักศึกษา หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบปะพูดคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและนักเรียน นักศึกษา หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี