ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี