ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒