ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒