ภาพบรรยากาศ คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา
หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี