ภาพบรรยากาศ คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

ภาพบรรยากาศ คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา
หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี