ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษา พบปะนักเรียน นักศึกษา
หลังกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี