ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโพศรี ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.