ภาพบรรยากาศ กิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.