ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ นักเรียน นักศึกษาเข้าคูหา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ณ บริเวณ หน้าห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ นักเรียน นักศึกษาเข้าคูหา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ณ บริเวณ หน้าห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช