ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษา​วิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษา​วิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๗
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.