ภาพบรรยากาศ การประชุม ในวันที่ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี เรื่อง การดำเนินงานเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัดอุดรธานี (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๖)

ภาพบรรยากาศ การประชุม ในวันที่ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี เรื่อง การดำเนินงานเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัดอุดรธานี (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๖)