ภาพบรรยากาศ การประชุม ในวันที่ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี เรื่อง กำหนดการการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ การประชุม ในวันที่ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี เรื่อง กำหนดการการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗