ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคาร และตกแต่งสถานที่ วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคาร และตกแต่งสถานที่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคาร และตกแต่งสถานที่
วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคาร และตกแต่งสถานที่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒