ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอยดาว กองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอยดาว กองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครบรอบ ๘๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมโพศรี วันจันทร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.