ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลรายชื่อและจัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลรายชื่อและจัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ
วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลรายชื่อและจัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓