ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมส่งมอบเสื้อและกระเป๋าที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอก

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมส่งมอบเสื้อและกระเป๋าที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอก
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมส่งมอบเสื้อและกระเป๋าที่ระลึก คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานหน่วยงานภายนอก คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือแบ่งหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา