ภาพบรรยากาศวันที่ 8 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพบรรยากาศวันที่ 8 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/udvc.ac.th/posts/5091088257621206