ภาพบรรยากาศวันที่ 6 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพบรรยากาศวันที่ 6 ของการบันทึกภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565