ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม เรื่องสะสมผลงาน และว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และกล่าวปิดโครงการฯ วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/zeuY8L5mwWmFBoYS8