ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและเทคนิคที่ใช้ในการวัดและประเมินตามสภาพจริง, การสร้างเครื่องมือวัด

ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและเทคนิคที่ใช้ในการวัดและประเมินตามสภาพจริง, การสร้างเครื่องมือวัด ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/h8fTuMJSZ4cK8o2A9